Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти у 2022-2023  навчальному році

У закладі створені належні умови для навчання та виховання здобувачів освіти, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів.
       Контингент учнів станом  на 01 вересня 2022 року складав  315 осіб.

Організація діяльності педагогічного колективу у 2022-2023  навчальному році здійснювалась відповідно до плану роботи педагогічного колективу згідно визначених  розділів. Заняття розпочалися із 01 вересня 2022 року. Згідно із записами у журналах теоретичної та професійно-практичної підготовки, рішення педагогічної ради від 29 червня 2023 року, протокол №13,  робочі навчальні плани та програми виконані повністю.

Освітній процес в ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, вихованців, батьків, включає  природничо-математичну, суспільно-гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно – теоретичну, професійно – практичну підготовку, а також виховну роботу.

Методична  робота  у ліцеї в 2022-2023 навчальному році сприяла  удосконаленню  навчально-виробничого,  виховного  процесу,  програмно-методичному  оновленню,  запровадженню інноваційних  форм  і  методів  діяльності,  підвищенню  майстерності  педагогічних працівників;   залученню педагогів до  творчої  діяльності; формуванню нових підходів щодо організації науково-методичної роботи.  Головним    завданням було  –  задовольнити  потреби  викладачів,  майстрів виробничого навчання в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання. В ліцеї завдяки підвищенню  кваліфікації  педагогічних  кадрів, самоосвітній роботі, постійно розвивається  творчий  потенціал сучасного педагога, вдосконалюються його методичні напрацювання.

     Основними  принципами  організації  методичної  роботи  у ліцеї у 2022-2023 навчальному році були:

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий  підхід  до  організації  методичної  роботи  відповідно  до  програмних  цілей навчального закладу, напрямків його діяльності та власних потреб педагогів;
 • організація  роботи  з  педагогічними  кадрами  на  основі  потреб  та  реального  рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм роботи;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Метою методичної роботи було:

 • підвищення рівня психологічної, педагогічної та методичної компетентності педагогічних працівників;
 • виявлення освітніх і методичних проблем та резервів їх розв’язання, розробка конкретних рекомендацій щодо розв’язання проблемних ситуацій;
 • зниження педагогічних труднощів;
 • збільшення задоволеності педагогічних працівників процесом і результатом своєї праці;
 • підвищення якості освітнього та виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;
 • Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання педагогічних інновацій, передового досвіду працівників ліцею, області, України;
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості викладача і учня, самореалізація творчої особистості.

У 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над єдиною науково-методичною проблемою (далі ЄНМП) «Формування професійних та життєвих компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій  сучасного суспільства». Робота над ЄНМП розрахована на п’ять років і складається з наступних розділів: 2022-2023н.р. «Професійний розвиток та вдосконалення умінь та навичок педагогічних працівників через опанування та впровадження у освітній процес  можливостей ІКТ – технологій при створенні сучасного освітнього середовища»; 2023-2024 н.р. «Розвиток ключових компетентностей сучасного педагога через впровадження у свою діяльність кращих методик передового педагогічного досвіду по створенню та використанню цифрових технологій». 2024-2025 н.р. «Розвиток цифрової компетентності майбутнього кваліфікованого робітника через опанування основних понять «цифрова грамотність», «цифрова культура», «цифрове середовище», «цифрові навички»; 2025-2026 н.р. «Формування та розвиток пізнавальних та життєвих компетентностей здобувачів освіти через насичення освітнього простору інформаційно-комунікаційними технологіями»; 2026-2027 н.р. «Розв’язання життєво-професійних проблем випускника, здатного реалізовувати потреби суспільства через розвиток власного творчого потенціалу у цифровому середовищі».

У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив працював над першим аспектом ЄНМП «Професійний розвиток та вдосконалення умінь та навичок педагогічних працівників через опанування та впровадження у освітній процес  можливостей ІКТ – технологій при створенні сучасного освітнього середовища

Робота над проблемою ліцею сприяла активізації форм і методів методичної підготовки кожного викладача та майстра в/н, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості у роботі.

Для реалізації роботи над ЄНМП проведено:

 • аналіз стану методичної роботи за 2022/2023 н.р.;
 • визначено основні пріоритети роботи на наступний 2023/2024 н.р.;
 • визначено зміст засідань методичної ради, педагогічної ради, інструктивно-методичних нарад; роботи методичних комісій; роботи  семінарів, практичних занять з педагогічними працівниками; роботи з молоддю; роботи по створенню та упорядкуванню КМЗ предметів, якості забезпечення засобами КМЗ для дистанційного та очного навчання тощо. (Підсумок: педагогічна рада 29.06.2023 протокол №13);
 • вивчалась робота по сформованості педагогічних знань та вмінь: проводились співбесіди з молодими педагогічними працівниками (Шевчук Д.В. – викладач, Ковтун О.О., Шульга О.О.– майстри в/н);
 • надавалась методична допомога педагогам-початківцям з вибору і реалізації індивідуальної методичної проблеми у відповідності до ЄНМП ліцею.

У 2022/2023 н.р. в ліцеї працювало п’ять методичних комісій:

 • методична комісія природничо-математичного циклу (голова Тимченко О.В.);
 • методична комісія суспільно-гуманітарного циклу  (Голова Жадан Л.В.);
 • методична комісія професій сільськогосподарського напрямку та автомобільного транспорту» (голова Ковтун О.О.);
 • методична комісія перукарської та манікюрної справи (голова Константінова А.С.)
 • методична комісія класних керівників:
 • «виховання свідомого громадянина шляхом формування та розвитку життєвих компетенцій майбутнього випускника».

      Протягом навчального року: проведена співбесіда з головами методичних комісій щодо врахування рекомендацій і внесення коректив до планів роботи на 2022-2023 навчальний рік; надано консультативно-методичну допомогу педагогічним працівникам, які почали працювати у ліцеї в середині навчального року з метою виявлення рівня обізнаності щодо вимог в організації освітнього процесу; надавалась консультативно-методична допомога педагогічним працівникам щодо ведення навчально-методичної документації з урахуванням розвитку компетентностей здобувачів освіти, вимог до проведення уроків, вимог до проведення позаурочного навчального (виховного) заходу, використання інноваційних педагогічних та виробничих технологій, організації взаємовідвідування уроків, проведення аналізу і самоаналізу уроків, професійної діяльність у міжатестаційний період, організації стажування майстрів виробничого навчання, ведення журналів, формування індивідуальної методичної проблеми викладачів (майстрів), узгодження її з науково-методичною проблемою ліцею, етапів реалізації, планування самоосвітньої роботи.

У 2022-2023 н.р. в ліцеї пройшли предметні тижні:

Олімпійський тиждень, 05.09.2022-09.09.2022р.

Тиждень до Дня української писемності, 24.10.2022- 28.10.2022р.

Тиждень до дня автомобіліста та дорожника, 24.10.2022-28.10.2022р.

Тиждень до Дня працівника сільського господарства,21.11.2022-25.11.2022р.

Тиждень української мови та літератури, 07.11.2022 по 11.11.2022р.

Тиждень професійної освіти, 21.11.202 –  25.11.2022р

Тиждень предмету «Захист України», 05.12.2022-09.12.2022р

Тиждень до Дня безпечного Інтернету, 06.02.2023-10.06.2023р

Тиждень  історії, 13.02.2023 -17.02.2023р.

Тиждень хімії та біології 20.02.2023 – 24.02.2023р

Тиждень «Перукарської та манікюрної справи 13.03.2023-17.03.2023р.

Тиждень «Шевченківські дні» 06.03.2023-10.03.2023р.

Тиждень географії 20.03.2023 – 24.03.2023р

Тиждень. фізичної культури, 27.03.2023 – 31.03.2023р

Тиждень математики, 01.05.2023- 05.05.2023р..

тиждень безпеки дорожнього руху 15.05.2023- 19.05.2023р..

Тиждень іноземної мови, 05.06.2023 – 09.06.2023р.

Слід відзначити належну підготовку заходів тижнів та педагогічних працівників, що безпосередньо готували заходи для якісного їх проведення, а саме  Тимченко О.В., Жадан Л.В., Захарчук Вас.А.,  Ковтун О.О., Погрібняк С.М., Дунчика І.Г., Войтенко С.В., Богданова К.О., Малебна А.С. Константінова А.С. ,Долотова О.С. Шевчук Д.В.. Бендеров М.Г., Велику допомогу при організації заходів тижнів надавала бібліотекар Захарчук Вік.А., та керівники гуртків Коваль О.В. та Неватус В.І.

Протягом навчального року працював психолого-педагогічний семінар «Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення» (робота з молодими педагогами з стажем роботи до п’яти років). Керівники семінару методист Коротинська Т.М. та практичний психолог Якимович Т.В.

Всього семінар розрахований на чотири засідання: Поняття про конфлікт (листопад); Класифікація конфліктів: типи та причини  (січень); Способи розв’язання(березень); Практичне заняття (травень). Основними завданнями семінару були:

 1. Навчання педагогів розуміти себе.
 2. Виховання інтересу до інших людей, формування терпимості до точки зору іншої людини ( співбесідника).
 3. Підвищення рівня самоконтролю і моральної саморегуляції, щодо свого емоційного стану під час спілкування.

Основна мета засідань: ознайомлення учасників семінару з поняттям «конфлікту», його причинами та наслідками, обговорення типології конфліктів, розуміння структури конфлікту; визначення ставлення учасників до конфлікту; розуміння негативних та позитивних наслідків конфлікту. 

У 09 січня в ліцеї пройшли січневі Педагогічні читання «Розвиток професійних компетенцій педагогічних працівників через опанування навичок роботи з інтернет-інструментами при створенні сучасного освітнього середовища». Всі педагогічні працівники прийняли активну участь у їх роботі. Слід  відзначити, що програма педагогічних читань відрізнялась своєю новизною і сучасністю. Виступи колег містили досвід роботи з опанування сучасних освітніх сервісів та платформ таких як Quiizz, Gnially, LearningApps, Wordwall, BookCreator, як за допомогою створених сервісу Wakelet Окремомо роботу колег представляли голови методичних комісій.  свої наробки презентували майстри в//н Ковтун О.О., Войтенко С.В., Молебна А.С., Долотова О.С., Бендеров М..Г., Ліподат Є.І., Богданова К.О. та викладачі  Шевчук Д.В., Захарчук Вас. А., Максименко А.С., Дунчик І.Г., Тимченко Р.В., Жадан Л.В.. На обласних педагогічних читаннях 2023 року з доповідями виступили Тимченко О.В., викладач математики та фізики, з темою «Цифрові онлайн – інструменти для збирання, зберігання та обробки інформації» та Шевчук Д.В., викладач професійно-теоретичної підготовки, з темою «Сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників в умовах реформування професійно-технічної освіти».

Неодноразово педагогічні працівники ліцею були слухачами та спікерами різного роду семінарів та вебінарів, як на обласному так і на Всеукраїнському рівні.

Спікерами обласних вебінарів були :

 • Войтено С.В., Богданова К.О.,  майстри в/н, онлайн-захід “Віртуальна подорож до ЗП(ПТ)О: Сучасні навчальні майстерні з професій “Перукар”, “Манікюрник”, “Педикюрник”; «Презентація результатів творчо- професійного проєкту “Коса – дівоча краса”»;
 • Тимченко О.В., викладач математики та фізики, «Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках математики та фізики» та «Цифрові онлайн – інструменти для збирання, зберігання та обробки інформації».
 • Захарчук Вас. А., викладач інформатики та технологій ««Стратегія використання ІТ-контенту на уроках інформатики і технологій» та «Використання Googl сайту як одного  із ефективних засобів підвищення якості освіти»;
 • Шевчук Д.В., викладач професійно-теоретичної підготовки ««Організація навчально-виробничого процесу в умовах реформування ПТО: актуальні питання та сучасні аспекти».

На всеукраїнських вебінарах виступили:

 • Максименко А.С., викладач біології та географії, з доповіддю  «Професійне спрямування предметів природничо-математичної підготовки як засіб мотивації якісного засвоєння матеріалу здобувачами освіти в ЗП(ПТ)О»;
 • Ковтун О.О., майстер в/н,  ««Стажування педагога як передумова підвищення якості професійної освіти».»;
 • Шевчук Д.В., викладач професійно-теоретичної підготовки, з доповіддю «Використання практичного кейсу при викладанні предметів сільськогосподарського напрямку»;
 • Бабіч О.М., заступник директора з НВР, ««Цифровий інструментарій сучасного викладача в профорієнтаційній роботі у період воєнного часу»

На обласному рівні свою роботу презентували майстри в/н Войтено С.В., Богданова К.О.,  Долотова О.С.. в рамках  творчого проєкту “Коса – дівоча краса”

Досвід роботи викладачів Тимченко О.В. «Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках математики та фізики» та Жадан Л.В. «Використання професійної лексики на уроках української мови як засіб формування професійних компетенцій майбутнього робітника» було презентовано на обласній школі передового педагогічного досвіду.

На базі ліцею відбулася обласна секція педагогічних працівників сільськогосподарського профілю «Цифровий інструментарій для проведення дистанційного уроку професійної підготовки». Свої наробки з даного питання презентували Шевчук Д.В., Бендеров М.Г., Ковтун О.О.. Слід відзначити, що вперше, було використано власні відеоматеріали Шевчука Д.В. та Бендерова М.Г. для створення сучасного контенту уроків виробничого навчання.

В ліцеї було організовано роботу  школи молодого педагогічного працівника; школи голів методичних комісій; школи педагогічної майстерності . На засідання школи молодого педагога опрацьовувались питання: психолого-педагогічні вимоги до сучасного викладача; етикет педагога; навчально-методична документація (навчальний план, робочий навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми, індивідуальні плани…); вимоги до їх складання, ведення та використання; типи уроків виробничого навчання; форми і методи навчання; вміння користуватись Державними стандартами освіти при складанні навчально-методичної документації; мотивація навчання; організація і методика проведення уроків тощо.

У засіданнях обласних шкіл приймали участь; Якимчук О.Ю. (молодого заступника з НВР); Ковтун О.О., Шевчук Д.В. «педагогічних технологій»; Шульга О.О. та Скалозуб С.С. в школі молодого майстра з досвідом роботи до одного року.

Ковтун О.О. та Шевчук Д.В. є учасниками Клубу творчого педагога «Молодь орієнтується на майбутнє».

Ковтун О.О. прийняв участь у обласному тренінгу «Оцінювання на основі компетентностей», де одержав оцінку «відмінно».

Педагогічні працівники розробили інформаційно-методичного забезпечення як для колег так і для учнів: єдина форма плану самоосвітньої роботи (рекомендації та поради для планування самоосвітньої роботи); Створено Coodl форму «самоосвітня робота», «підвищення кваліфікації».

Викладачі мають методичні та дидактичні наробки:

 • Тимченко О.В. створила посібники на сервісі “Book Creator” : електродинаміка; ядерна фізика; астрономія; логарифми та логарифмічна функція; повторюємо шкільний курс алгебри; прямі і площини в просторі; многогранники і тіла обертання; а також презентацію власного досвіду у вигляді  Е – портфоліо;
 • Константінова А.С.  презентувала роботу членів методичної комісії на педагогічні читання «Організація роботи членів методичної комісії по опрацюванню можливостей сучасних освітніх сервісів та платформ при створенні сучасного освітнього середовища»; розробила робочий зошит: тема 9 «Виконання простих елементів зачісок»; Тема «Елементи зачісок: проділ, хвиля, крон, локон, буклі, валик, плетіння”;
 • Шевчук Д.В. за допомогою електронних сервісів PaverPoint, Learningaps Wordwall, BookCreator, Canva, Google форми розробив дидактичні посібники з предметів «Трактори» (51 стор.); «Сільськогосподарські машини», тема уроку «Класифікація культиваторів» (22 стор.); Агротехнологія (10 стор.); розпочав роботу по створенню власної відеотеки для проведення уроків за дистанційною формою навчання; розробив комплекти ККЗ для проведення атестаційної експертизи ліцею; комплекти ККЗ для проведення поетапної та державної кваліфікаційної атестації; тестові завдання для тематичних атестацій; комплекти тестових завдань з предметів «Трактори», «Сільськогосподарські машини», «Агротехнологія»;
 • Ковтун О.О. розробив робочий зошит для проведення вступного інструктажу з виробничого навчання, систематично займався відновленням машино-тракторного парку ліцею;
 • Бендеров М.Г. розпочав роботу по створенню власної відеотеки для проведення уроків в/н за дистанційною формою.
 • Жадан Л.В. створила 14 електронних посібників з української мови за допомогою сервісу BookCreator: «Професійно спрямовані вправи з української мови» та 2 електронні посібники з української літератури : «Сойчине крило» та «Театр корифеїв».
 • Захарчук В.А. розробив буклет «Безпечний Інтернет. Як захиститися від кібербулінгу». Створив власний сайт викладача інформатики та технологій.
 • Войтенко С.В. провела відкритий урок “Виконання гарячої завивки волосся локонами різних видів та способів з подальшим оформленням у зачіску. Причини неякісного укладання волосся гарячим способом. Використання структурних засобів для укладання волосся”.
 • Майстри в/н Масаликін І.І., Бендеров М.Г., Ліподат Є.І., Ковтун О.О. Шульга О.О. систематично працювали над відновленням машино-тракторного парку ліцею.

    Протягом навчального року педагогічні працівники ліцею проходили курси підвищення кваліфікації при Кіровоградському ОІППО ім. Сухомлинського, Білоцерківському ІНПО, ТОВ «На Урок», ГО “Платформа ОСВІТИ”, ЗРНГО “Волинський ресурсний центр”, ГО “ІППО”.

З початку навчального року організована робота по атестації педагогічних працівників. Наказом по ліцею створено атестаційну комісію; розроблено та затверджено річний план атестації; затверджені списки педагогічних працівників, що атестуються на 2022/2023 н.р.

Підсумкове  засідання  атестаційної  комісії  відбулося  30 березня  2023 року.  (протокол № 4  від 30 березня 2023 р.) на засіданні були присутні всі 8 (вісім) членів комісії.

   Членами  атестаційної  комісії  прийняті  рішення:

     1. Присвоїти кваліфікаційну категорію:

– «спеціаліст другої категорії» викладачу професійно-теоретичної підготовки Шевчуку Денису Володимировичу

– «спеціаліст другої категорії» викладачу професійно-теоретичної підготовки Братченку Сергію Григоровичу.

      2. Встановити тарифні розряди майстрам виробничого навчання:

– тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Ковтуну Олександру Олександровичу;

– тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Масаликіну Івану Івановичу;

– тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Богдановій Катерині Олександрівні;

– тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Войтенко Світлані Вікторівні;

– тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Долотовій Ользі Сергіївні;

– дванадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Молебній Анні Сергіївні;

     3. Встановити тарифні розряди майстрам виробничого навчання:

одинадцятий тарифний розряд керівнику гуртків малих драматичних форм і художнього читання художнього читання та «Вишиванка» Коваль Альоні Валеріївні (з дня прийняття рішення за гурток «Вишиванка»).

     4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації про відповідність Тимченко Олени Василівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».

       5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації про відповідність Жадан Любові Василівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».

30 березня  2023 року  виданий наказ  по ліцею  за  № 66 «Про підсумки атестації педагогічних працівників   у 2021/2022 навчальному році».

Протягом навчального року педагогічні працівники знайомилися з передовим  педагогічним досвідом колег та запроваджували елементи у свою діяльність:

У 2022/2023 н.р. ліцей працював за змішаною системою роботи (дистанційно та очно) та очною.  Методична робота, також була організована таким чином, що в будь який час могла перейти у дистанційний або змішаний формат роботи. Тому продовжувалась робота на дистанційних платформах: «Classroom» «Zoom» «Googlclass» і надалі працювали створені групи педагогічних працівників та учнів у «Viber» та «Telegram» Продовжувалось робота з платформами Learningapps. kahoot, wordwall, wordart, BookCreator, Canva.

Слід відзначити, що робота педагогічного колективу у 2022/2023 н.р. заслуговує високої оцінки. Поряд основною діяльністю колектив займався відновленням машино-тракторного парку ліцею.

Окремим видом діяльності стала волонтерська робота для ЗСУ та внутрішньо-переміщених осіб.

Педагогічний колектив забезпечив повне  виконання  робочих навчальних  планів та програм в тому числі проведення ПКА, ДКА. Випускникам (грудень 2022р., січень 2023р.) вручені документи про освіту (дипломи кваліфікованого робітника та свідоцтва про повну загальну середню освіту).

В ліцеї проводилися виховні,   культурно – масові, спортивні, профорієнтаційні  заходи.  Здійснювався контроль за організацією  навчально – виробничого, виховного  процесу,  контроль за станом  охорони  праці.

Всі педагогічні працівники на протязі навчального  року  працювали над   пошуками  найбільш  ефективних   і оптимальних методів  навчання з використанням мережі «Інтернет».

В основу виховної роботи закладу був покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплювала всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з його інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

Головним завданням виховної роботи ліцею   є формування і розвиток свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.

               З 2023-2024 навчального року педагогічний колектив ліцею продовжить  працювати над єдиною науково-методичною проблемою «Формування професійних та життєвих компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій  сучасного суспільства» та над другим її аспектом «Розвиток ключових компетентностей сучасного педагога через впровадження у свою діяльність кращих методик передового педагогічного досвіду по створенню та використанню цифрових технологій».

Зусиллями всього колективу, на території ліцею та прилеглій території  завжди підтримувався належний санітарний стан. Облаштоване укриття.

На весні територію ліцею поповнили 50 саджанців сосни.


Річний звіт про діяльність закладу освіти у 2021-2022  навчальному році

Олександрійський професійний аграрний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про професійно-технічну освіту”“Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу» іншими нормативно-правовими актами.

У закладі створені належні умови для навчання та виховання здобувачів освіти, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів.
       Контингент учнів станом  на 01 вересня 2021 року складав  315 осіб.

Організація діяльності педагогічного колективу у 2021-2022  навчальному році здійснювалась відповідно до плану роботи педагогічного колективу згідно визначених  розділів. Заняття розпочалися із 01 вересня 2021 року. Згідно із записами у журналах теоретичної та професійно-практичної підготовки, рішення педагогічної ради від 29 червня 2022 року, протокол № 9,  робочі навчальні плани та програми були виконані повністю.

Навчально – виробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, вихованців, батьків, включає  природничо-математичну, суспільно-гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно – теоретичну, професійно – практичну підготовку, а також виховну роботу.

Методична  робота  у ліцеї в 2021-2022 навчальному році сприяла  удосконаленню  навчально-виробничого,  виховного  процесу,  програмно-методичному  оновленню,  запровадженню інноваційних  форм  і  методів  діяльності,  підвищенню  майстерності  педагогічних працівників;   залученню педагогів до  творчої  діяльності;  дослідно-експериментальної роботи; формуванню нових підходів щодо організації науково-методичної роботи.  Головним    завданням було  –  задовольнити  потреби  викладачів,  майстрів виробничого навчання в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання. В ліцеї завдяки підвищенню  кваліфікації  педагогічних  кадрів, самоосвітній роботі, постійно розвивається  творчий  потенціал сучасного педагога, вдосконалюється його методична культура.

     Основними  принципами  організації  методичної  роботи  у ліцеї у 2021-2022 навчальному році були:

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий  підхід  до  організації  методичної  роботи  відповідно  до  програмних  цілей навчального закладу та напрямків його діяльності;
 • організація  роботи  з  педагогічними  кадрами  на  основі  потреб  та  реального  рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Метою методичної роботи було:

 • підвищення рівня психологічної, педагогічної та методичної компетентності педагогічних працівників;
 • виявлення освітніх і методичних проблем та резервів їх розв’язання, розробка конкретних рекомендацій щодо розв’язання проблемних ситуацій;
 • зниження педагогічних труднощів;
 • збільшення задоволеності педагогічних працівників процесом і результатом своєї праці;
 • підвищення якості освітнього та виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;
 • Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій передового досвіду працівників ліцею, області, України;
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості викладача і учня, самореалізація творчої особистості.

У 2021/2022 навчальному році педагогічним колектив продовжив роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Компетентнісний  підхід до освітнього процесу як вимога сучасності»  та над третім її аспектом «Узагальнення досвіду реалізації та інноваційний потенціал компетентнісного підходу до навчання та виховання сучасного робітника». Робота над проблемою ліцею сприяла активізації форм і методів методичної підготовки кожного викладача та майстра в/н, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості у роботі.

Для реалізації ЄНМП проведено: моніторинг стану методичної роботи за 2021/2022 н.р. з метою здійснення планування роботи на наступний 2022/2023 н.р.;

 • визначення змісту засідань методичної ради, педагогічних рад, інструктивно-методичних нарад; роботи методичних комісій; роботи  семінарів, практичних занять з педагогічними працівниками; роботи з молоддю; роботи по створенні КМЗ предметів, якості організації дистанційного навчання тощо (інструктивно-методична нарада, участь у методичних заходах. Підсумок: педагогічна рада 13.05.2022);
 • вивчення роботи по сформованості педагогічних знань та вмінь: співбесіда з молодими педагогічними працівниками (Шевчук Д.В. – викладач, Ткаченко М.О.– майстри в/н);
 • надання допомоги педагогам-початківцям з вибору і реалізації індивідуальної методичної проблеми у відповідності до ЄНМП ліцею.
 • У 2021/2022 н.р. в ліцеї було створено чотири методичні комісії, які працювали над своїми методичними проблемами:
 • методична комісія суспільно-гуманітарного циклу: «Впровадження компетентнісного підходу до учнів шляхом впровадження у освітній процес інноваційних форм і методів роботи»;
 • методична комісія природничо-математичного циклу: «формування професійних та предметних компетенцій здобувачів освіти при вивченні предметів природничо-математичного циклу»;
 • об’єднана методична комісія професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки: «використання інноваційного потенціалу педагогічних працівників як засіб формування виробничих компетенцій майбутнього випускника»;
 • методична комісія класних керівників:  «виховання свідомого громадянина шляхом формування та розвитку життєвих компетенцій майбутнього випускника».

      Протягом навчального року: проведена співбесіда з головами методичних комісій щодо врахування рекомендацій і внесення коректив до плану методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік; надане консультативно-методична допомоги педагогічним працівникам, які почали працювати у ліцеї з метою виявлення рівня обізнаності щодо вимог до організації навчально-виробничого процесу; надавалась консультативно-методична допомога майстрам виробничого навчання щодо ведення навчально-методичної документації майстра з урахуванням розвитку компетентностей здобувачів освіти, вимог до проведення уроків, вимог до проведення позаурочного навчального (виховного) заходу, використання нових педагогічних та виробничих технологій на уроках з професійно-практичної підготовки, взаємовідвідування, аналізу і самоаналізу уроків, професійної діяльність майстрів виробничого навчання у міжатестаційний період, організації стажування майстрів виробничого навчання, ведення журналів, формування комплекту навчально-методичної документації викладача (майстра), визначення індивідуальної методичної проблеми викладачів (майстрів), узгодження її з науково-методичною проблемою ліцею, етапів реалізації, професійної діяльність викладача у міжатестаційний період, щодо планування самоосвітньої роботи.

У 2021-2022 н.р. в ліцеї пройшли предметні тижні:

Олімпійський тиждень,06-10.09.2021р.

Тиждень «Правил дорожнього руху»,  19.10-23.10.2021р.

Тиждень до дня автомобіліста та дорожника, 25.10.2021-29.10.2021р.

Тиждень до Дня працівника сільського господарства,15.11-19.11.2021р.

Тиждень української мови та літератури, 08.11 – 12.11.2021р.

Тиждень професійної освіти, 22-26.11.2021р.

Тиждень безпечного Інтернету, 24-28.01.2022р

Тиждень  історії, 14 -18.02.2022р.

Тиждень іноземної мови, 21.02 – 25.02.2022р.

Тиждень. Шевченківські дні, 09-12.03.2022р.

Тиждень математики, 18.04.2022- 22.04.2022.

Слід відзначити належну підготовку заходів тижнів педагогічними працівниками Тимченко О.В., Жадан Л.В., Захарчука В.А.,  Ковтуна О.О., Погрібняка С.М., Пилипчук Н.О., Дунчика І.Г., Войтенко С.В., Богданової К.О., Константінової А.С., Масаликіна І.І., Шевчука Д.В.. Велику допомогу при організації заходів тижнів надавала бібліотекар Захарчук В.А., та керівник гуртка Коваль О.В..

Сплановано та проведено роботу психолого-педагогічного семінару «Сходами педагогічної майстерності» (робота з молодими педагогами з стажем роботи до п’яти років). Керівники семінару методист Коротинська Т.М. та практичний психолог Веселова І.Ф.).

Перше засідання семінару відбулося 14.11.2021р.  з темою «Психологічний аналіз  протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення». Мета засідання: ознайомлення учасників семінару з поняттям «конфлікт», його причинами та наслідками, обговорення типології конфліктів, розуміння структури конфлікту; визначення ставлення учасників до конфлікту; розуміння негативних та позитивних наслідків конфлікту. 

Друге засідання 08.02.2022р.. Мета засідання: сформувати навички побудови «Я-твердження»;опрацювати визначення поняття «конфлікт»; навчитися вирішувати конфлікт; аналізувати конфліктні ситуації з огляду стилів вирішення конфліктів; аналіз конфліктної ситуації з огляду позицій та інтересів; ознайомитися з етапами вирішення конфлікту; навчитися моделювати та розв’язувати конфліктні ситуації.

Третє засідання проводилось з використанням дистанційної платформи Zoom  15.03.2022р. мета засідання: визначити способи розв’язання конфліктних ситуацій.

Четверте засідання (підсумкове) проводилось з використанням дистанційної платформи Zoom  17.05.2022р.. Тема. Практичне заняття.

У січні відбулися січневі Педагогічні читання «Створення інноваційного освітнього середовища як фактора розвитку особистості педагогічного працівника і здобувача освіти». Всі педагогічні працівники прийняли активну участь у роботі педагогічних читань. Виступи були підготовлені у вигляді презентацій та містили матеріали з власного досвіду роботи. Ковтун О.О. та Шевчук Д.В. представляли заклад на обласних педагогічних читаннях з проблеми «Творче використання прогресивних технологій навчання як інструменту удосконалення освітнього процесу», «Вдосконалення освітнього середовища як фактор ефективного формування предметних компетентностей на уроках професійно-теоретичної підготовки».

В ліцеї було організовано роботу  школи молодого педагогічного працівника; школи голів методичних комісій; школи педагогічної майстерності . На засідання школи молодого педагога опрацьовувались питання: психолого-педагогічні вимоги до сучасного викладача; етикет педагога; навчально-методична документація (навчальний план, робочий навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми, індивідуальні плани…); вимоги до їх складання, ведення та використання; типи уроків виробничого навчання; форми і методи навчання; вміння користуватись Державними стандартами освіти при складанні навчально-методичної документації; мотивація навчання; організація і методика проведення уроків тощо.

Всі педагогічні працівники протягом навчального року були учасниками обласних та всеукраїнських вебінарів та семінарів. У всеукраїнському вебінарі «Популяризація робітничих професій: проблеми та шляхи вирішення» прийняли участь викладач                   (Захарчук В.А. з темою виступу «Популяризація робітничих професій через використання можливостей соціальних мереж та Інтернет-технологій» (20.10.2021 р.) та майстер в/н Ковтун О.О. «Популяризація робітничих професій: проблеми та шляхи вирішення».    Викладач хімії Каленчук Е.В. стала учасником ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог нової української школи”. Про участь у цих заходах педагогічні працівники робили відповідний запис у Coogle формі про наслідки самоосвітньої роботи. Найактивнішими учасниками обговорень проблем семінарів та вебінарів були Тимченко О.В., Ковтун О.О., Захарчук Василь Анатолійович, Захарчук Вікторія Анатоліївна, Константінова А.С., Шевчук Д.В.

У обласних школах приймали участь Якимчук О.Ю. (молодого заступника з НВР) Ткаченко М.О., Ковтун О.О. (молодого майстра – початківця), Шевчук Д.В. (молодого викладача професійно-теоретичної підготовки).

Педагогічні працівники стали учасниками обласних конкурсів:

 • на кращий «дистанційний виховний захід» (Бабіч О.М.);
 • на кращий авторський посібник навчального призначення (Ковтун О.О.). «Трактори» по темі «Двигун внутрішнього згорання»;
 • на кращу методичну розробку уроку української мови з використанням професійно спрямованої лексики. Тема: «Слововживання, вибір слова, лексична сполучуваність» (Жадан Л.В.).

Педагогічні працівники розробили інформаційно-методичного забезпечення для педагогічних працівників та учнів: єдина форма плану самоосвітньої роботи (рекомендації та поради для планування самоосвітньої роботи); Створено Coodl форму «самоосвітня робота». Створено Coodl форму «підвищення кваліфікації»; Методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання» (робота на дистанційних платформах) Коротинська Т.М.. Поновлено пам’ятку для викладачів (учнів) «Готуємось до ЗНО» Тимченко О.В.,; пам’ятку для учнів «Як уникнути неприємностей у мережі Інтернет», «Безпечний Інтернет: як захиститися від кібер-булінгу»  онлайн тест на платформі Google form «вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність» (рекомендації до гри) (Захарчук В.А.).

    Протягом навчального року викладачі та майстри в/н проходили курси підвищення кваліфікації при Кіровоградському ОІППО ім. Сухомлинського та Білоцерківському ІНПО.  Майстри в/н Ковтун О.О. та Богданова К.О. пройшли стажування при базових підприємствах та підтвердили свої робітничі розряди.

З початку навчального року організована робота по атестації педагогічних працівників. Наказом по ліцею створено атестаційну комісію; розроблено та затверджено річний план атестації; затверджені списки педагогічних працівників, що атестуються на 2021/2022 н.р.

На підсумковому  засіданні  атестаційної  комісії  (30 березня  2022 року протокол № 4)

 членами  атестаційної  комісії  прийняті  рішення:

– Захарчуку Василю Анатолійовичу, викладачу інформатики та математики, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

– Короті Миколі Васильовичу, викладачу професійно-теоретичної підготовки, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

– Константіновій Аліні Сергіївні, викладачу професійно-теоретичної підготовки, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» ;

– Погрібняку Сергію Миколайовичу, викладачу професійно-теоретичної підготовки, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» викладачу професійно-теоретичної підготовки;

– Олефірову Олександру Васильовичу, викладачу професійно-теоретичної підготовки, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Протягом навчального року педагогічні працівники знайомилися з передовим  педагогічним досвідом колег та запроваджували елементи у свою діяльність:

У 2021/2022 н.р. ліцей працював за змішаною системою роботи (дистанційно та очно) тому  методична робота, також була організована таким чином, що в будь який час могла перейти у дистанційний або змішаний формат роботи. Тому продовжувалась робота на дистанційних платформах: «Classroom» «Zoom» «Googlclass» «Класна оцінка», і надалі працювали створені групи педагогічних працівників та учнів у «Viber» «Instagram» «Messenger». Продовжувалось робота з платформами Learningapps. kahoot, wordwall, wordart.

Поряд з цим, план заходів щодо організації методичної роботи у ліцеї протягом 2021-2022 навчального року був виконаний не повністю у зв’язку з проведенням  на території України карантинних заходів та введення воєнного стану внаслідок вторгнення на територію України російської федерації. Ліцей перейшов у дистанційний режим роботи з 24 лютого 2022 року. Зокрема, не пройшли всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи, предметні тижні, конкурс фахової майстерності з професії «Перукар, перукар -модельєр» WoldSkills Ukraine (учень ліцею Резніченко Микола посів І-е місце у регіонольному  етапі конкурсу).

У 2021-2022 навчальному році  колектив ліцею працював над поповненням та  оновленням  КМЗ предметів для проведення уроків теоретичного та виробничого навчання,  консультативних занять, розробкою дидактичного  матеріалу.

Поновлено роботу трактора МТЗ – 80; здійснено поточний ремонт та переоснащення системи пуску двигуна.

В роботі трактор ЮМЗ-6, здійснюється капітальний ремонт.

Незважаючи на введення військового стану, педагогічний колектив забезпечив повне  виконання  робочих навчальних  планів та програм в тому числі проведення ПКА, ДКА. Випускникам (грудень 2021р., січень 2022р.) вручені документи про освіту (дипломи та свідоцтва про повну загальну середню освіту).

В ліцеї проводилися виховні,   культурно – масові, спортивні, профорієнаційні  заходи.  Здійснювався контроль за організацією  навчально – виробничого, виховного  процесу,  контроль за станом  охорони  праці.

Всі педагогічні працівники на протязі навчального  року  працювали над   пошуками  найбільш  ефективних   і оптимальних методів  навчання з використанням мережі «Інтернет».

В основу виховної роботи закладу був покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з його інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

У Законі України «Про освіту» акцентується увага на  вихованні громадянина – патріота Вітчизни, який здатен до плідної  трудової діяльності, із вільними політичними поглядами;  на формування творчої особистості, свідомого ставлення до своїх обов’язків; виховання поваги до національних скарбів українського народу; вироблення навичок здорового способу життя.

В Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлені ряд завдань:

 • виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;
 • збереження повноцінного фізичного розвитку молоді;
 • запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин.

Таким чином,  головним завданням виховної роботи ліцею   є формування і розвиток свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.

               З 2022-2023 навчального року педагогічний колектив ліцею розпочне  працювати над єдиною науково-методичною проблемою «Формування професійних та життєвих компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій  сучасного суспільства». Робота над проблемою розрахована на п’ять років та буде проходити за підпроблемами:

 1. 2023-2024 н.р. «Розвиток ключових компетентностей сучасного педагога через впровадження у свою діяльність кращих методик передового педагогічного досвіду по створенню та використанню цифрових технологій».
 2. 2024-2025 н.р. «Розвиток цифрової компетентності майбутнього кваліфікованого робітника через опанування основних понять «цифрова грамотність», «цифрова культура», «цифрове середовище», «цифрові навички».
 3. 2025-2026 н.р. «Формування та розвиток пізнавальних та життєвих компетентностей здобувачів освіти через насичення освітнього простору інформаційно-комунікаційними технологіями».
 4. 2026-2027 н.р. «Розв’язання життєво-професійних проблем випускника, здатного реалізовувати потреби суспільства через розвиток власного творчого потенціалу у цифровому середовищі».

Річний звіт про діяльність закладу освіти у 2020-2021  навчальному році

Олександрійський професійний аграрний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про професійно-технічну освіту”“Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” та іншими нормативно-правовими актами.

У закладі створені належні умови для навчання та виховання здобувачів освіти, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів.
       Контингент учнів станом  на 01 вересня 2020 року складав  231 чоловік.

Організація діяльності педагогічного колективу у 2020-2021  навчальному році здійснювалась відповідно до плану роботи педагогічного колективу згідно визначених  розділів. Заняття розпочалися із 01 вересня 2020 року, згідно із записами у журналах теоретичної та професійно-практичної підготовки, рішення педагогічної ради від 30 червня 2021 року, протокол №8,  робочі навчальні програми були виконані повністю.

Навчально – виробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, вихованців, батьків, включає  природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально технічну, професійно – теоретичну, професійно – практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями.

Методична  робота  у ліцеї в 2020-2021 навчальному році сприяла  удосконаленню  навчально-виробничого,  виховного  процесу,  програмно-методичному  оновленню,  запровадженню інноваційних  форм  і  методів  діяльності,  підвищенню  майстерності  педагогічних працівників;   залученню педагогів-практиків  до  творчої  діяльності;  дослідно-експериментальної роботи; формуванню нових підходів щодо організації науково-методичної роботи.  Головним    завданням було  –  задовольнити  потреби  викладачів,  майстрів виробничого навчання в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання. У    навчальному  закладі      завдяки підвищенню  кваліфікації  педагогічних  кадрів, самоосвітній роботі, постійно розвивається  творчий  потенціал сучасного педагога, вдосконалюється його методична культура.

     Основними  принципами  організації  методичної  роботи  у ліцеї у 2020-2021 навчальному році були:

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий  підхід  до  організації  методичної  роботи  відповідно  до  програмних  цілей навчального закладу та напрямків його діяльності;
 • організація  роботи  з  педагогічними  кадрами  на  основі  потреб  та  реального  рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Метою методичної роботи було:

 • Підвищення рівня психологічної, педагогічної та методичної компетентності педагогічних працівників.
 • Виявлення освітніх і методичних проблем та резервів їх розв’язання, розробка конкретних рекомендацій щодо розв’язання проблемних ситуацій.
 • Зниження педагогічних труднощів.
 • Збільшення задоволеності педагогічних працівників процесом і результатом своєї праці.
 • Підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів.
 • Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій передового досвіду працівників ліцею, області, України.
 • Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості викладача і учня, самореалізація творчої особистості.

У  2020/2021 навчальному році педагогічним колектив продовжив роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Компетентнісний  підхід до освітнього процесу як вимога сучасності»  та над другим її аспектом «Впровадження компетентнісного підходу до освітнього процесу  шляхом формування основних компетенцій  майбутнього випускника». Робота над проблемою ліцею активізувала форми і методи методичної підготовки кожного викладача та майстра в/н, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості у роботі.

У 2020/2021 н.р. в ліцеї було створено чотири методичні комісії, які працювали над своїми методичними проблемами:

 • Методична комісія суспільно-гуманітарного циклу: “Впровадження компетентнісного підходу до учнів шляхом впровадження у освітній процес інноваційних форм і методів роботи ;
 • Методична комісія природничо-математичного циклу: “шляхи формування професійних та предметних компетенцій  здобувачів освіти при вивченні предметів природничо-математичного циклу”;
 • Об’єднана методична комісія професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки: «впровадження компетентнісного підходу у                      навчально-виробничий процес з метою формування виробничих компетенцій майбутнього випускника»;
 •  Методична комісія класних керівників і вихователів:  “виховання свідомого громадянина шляхом формування та розвитку життєвих компетенцій майбутнього випускника”.

      Протягом навчального року: проведена співбесіда з головами методичних комісій щодо врахування рекомендацій і внесення коректив до плану методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік; надане консультативно-методична допомоги педагогічним працівникам, які почали працювати у ліцеї з метою виявлення рівня обізнаності щодо вимог до організації навчально-виробничого процесу; надавалась консультативно-методична допомога майстрам виробничого навчання щодо ведення навчально-методичної документації майстра з урахуванням розвитку компетентностей здобувачів освіти, визначення і формування особистої педагогічної проблеми, узгодження її з науково-методичною проблемою навчального закладу та її реалізація, вимог до проведення уроків, вимог до проведення позаурочного навчального (виховного) заходу, використання нових педагогічних та виробничих технологій на уроках з професійно-практичної підготовки, взаємовідвідування, аналізу і самоаналізу уроків, професійної діяльність майстрів виробничого навчання у міжатестаційний період, організації стажування майстрів виробничого навчання, ведення журналів, формування комплекту навчально-методичної документації викладача, визначення індивідуальної методичної проблеми викладачів, узгодження її з науково-методичною проблемою навчального закладу, етапів реалізації, взаємовідвідування, аналізу і самоаналізу уроків, професійної діяльність викладача у міжатестаційний період, щодо планування самоосвітньої роботи.

У 2020-2021 н.р. в ліцеї пройшли предметні тижні: тиждень до Дня автомобіліста і дорожника; тиждень до «Дня працівника сільського господарства»; тиждень української мови «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема»; тиждень  захисту Вітчизни; тиждень фахової майстерності з професії «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник» «Різнобарв’я кольорів»; тиждень фізичної культури; тиждень історії «Україна понад усе»; тиждень інформатики інформаційних технологій; тиждень «Безпечного Інтернету» (за наслідками тижня викладач Захарчук В.А. підготував бюлетні для батьків «Як вберегти дитину від згубної дії Інтернету», «Як захистити дитину від кіберг булінгу», для викладачів «»Використання інтернет – ресурсів при вивченні природничо- – математичних дисциплін);  Шевченківські дні, тиждень іноземної мови «З турботою про нашу Землю»; тиждень математики «Все навколо нас числа»  (викладач Тимченко О.В підготувала білетні «Форми спілкування при дистанційному навчанні»); тиждень предмету «Правила дорожнього руху». Слід відзначити належну підготовку педагогічних працівників Жадан Л.В., Тимченко О.В., Ковтуна О.О., Захарчука В.А., Пилипчук Н.О., Дунчика І.Г., Войтенко С.В., Богданової К.О., Константінової А.С., Масаликіна І.І. до проведення тижнів

У жовтні місяці з педагогічними працівниками ліцею проведено тренінг «Сходи педагогічної майстерності» за участю практичного психолога Веселової І.Ф.

У січні відбулися січневі Педагогічні читання «Використання інноваційних освітніх та виробничих технологій на основі компетентнісного підходу до навчання та виховання». Всі педагогічні працівники прийняли активну участь у роботі педагогічних читань. Виступи були підготовлені у вигляді презентацій та містили матеріали з власного досвіду роботи. Богданова К.О., Захарчук В.А., Ковтун О.О. представляли заклад на обласних педагогічних читаннях з проблеми «Використання соціальних мереж ТІК ТОК, Фейсбук, Інстаграм у виховній роботі як засіб залучення учнів та педагогів до спільної діяльності у період дистанційної та очної форми навчання».

В ліцеї було організовано роботу  школи молодого педагогічного працівника; школи голів методичних комісій; школи педагогічного зростання.

Організовано роботу постійно діючого психолого-педагогічний семінару «Психолого-педагогічні механізми формування компетенцій учасників навчально-виробничого, виховного процесу де розглядались питання «професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і змінюватися все життя» (практичне заняття для викладачів); «Педагогіка співпраці. професійна мобільність педагога» (практичне заняття).

Всі педагогічні працівники протягом навчального року були учасниками обласних та Всеукраїнських вебінарів та семінарів. «Вернісаж досвіду викладання предметів загальної середньої освіти з професійним спрямуванням» (Жадан Л.В.);  «Діджиталізація освітнього процесу в ЗП(ПТ)О» (Коротинська Т.М.); «Досвід використання онлайн-інструментів  при підготовці кваліфікованих робітників» (Серветнік І.Д., Ліподат Є.І., Бендеров М.Г., Олефіров О.В.); «Використання сучасних цифрових інструментів в умовах дистанційного навчання» (Пилипчук Н.О., Коротинська Т.М., Якимчук О.Ю., Жадан Л.В., Ковтун О.О.) та багато інших. Члени педагогічного колективу – учасники обласних шкіл: ІТ – технологій, молодого майстра; школи ППД (Тимченко О.В., Жадан Л.В.); члени творчих майстерень: «Сучасні підходи до організації виховної роботи в умовах дистанційного навчання» (класні керівники). Під керівництвом заступника директора з виховної роботи на базі ліцею проведено обласний вебінар «використання хмартегів у виховній роботі» в якому прийняли участь класні керівники (Пилипчук Н.О., Константінова А.С., Дунчик І.Г., Олефіров О.В., Тимченко О.В., Захарчук В.А.)  та майстри в/н (Богданова К.О., Ковтун О.О.).

Майстер в/н Ліподат Є.І. прийняв участь у засіданні круглого столу «Оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників  у сучасних умовах» з особистою темою «Модернізацію змісту професійно-технічної освіти через впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій з використанням  елементів дуальної освіти»; у обласному методичному заході «Калейдоскоп виробничих інновацій» з темою «Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій з використанням  елементів дуальної освіти».

Педагогічні працівники стали учасниками обласних конкурсів:

 • На кращу розробку предметного тижня «Тиждень предмету правила дорожнього руху» (Погрібняк С.М. – жовтень 2020);
 • Педагогічна Олімпіада «Педагогічна компетентність викладача – основа його компетентності» (Ковтун О.О. – квітень 2021р.)
 • «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання з предметів природничо-математичної підготовки», номінація Інформатика (Захарчук В.А.. – травень 2021р.);;
 •  «На кращу методичну розробку уроку з професійним спрямуванням у номінації «українська мова» (Жадан Л.В. – червень 2021р.).

   Протягом навчального року викладачі та майстри в/н проходили курси підвищення кваліфікації при Кіровоградському ОІППО ім. Сухомлинського та Білоцерківському ІППО.  Майстри в/н Бендеров М.Г., Ліподат Є.І. та Олефіров О.В. пройшли стажування при базових підприємствах.

З початку навчального року організована робота по атестації педагогічних працівників. Наказом по ліцею створено атестаційну комісію; розроблено та затверджено річний план атестації; затверджені списки педагогічних працівників на 2020/2021 н.р.

На підсумковому  засіданні  атестаційної  комісії  (30 березня  2021 року протокол № 4)

 членами  атестаційної  комісії  прийняті  рішення:

1) Якимчук Оксана Юріївна,  викладач фізика та астрономії, відповідає займаній  посаді. Присвоїти їй  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

2) Бендеров Михайло Георгійович, майстер виробничого навчання відповідає  займаній  посаді, підтвердити йому  чотирнадцятий тарифний розряд.

3) Ліподат Євген Іванович, майстер виробничого навчання, відповідає  займаній  посаді, підтвердити йому  чотирнадцятий тарифний розряд.

4) Олефіров Олександр Васильович, майстер виробничого навчання відповідає  займаній  посаді, підтвердити йому  дванадцятий  тарифний розряд

5) Коротинська Тетяна Михайлівна відповідає займаній посаді,  порушили клопотання перед    атестаційною  комісією    департаменту освіти і науки  Кіровоградської обласної державної адміністрації  про відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Протягом навчального року педагогічні працівники знайомилися з передовим  педагогічним досвідом колег та запроваджували елементи у свою діяльність:

У 2020/2021 н.р. ліцей працював за змішаною системою роботи (дистанційно та очно) тому  методична робота, також була організована таким чином, що в будь який час могла перейти у дистанційний або змішаний формат роботи. Тому продовжувалась знайомство та робота з на дистанційних платформах: «Classroom» «Zoom» «Googlclass» «Класна оцінка», і надалі працювали створені групи у  створені групи педагогічних працівників та учнів у «Viber» «Instagram» «Messenger». Продовжувалось робота з платформами Learningapps. kahoot, wordwall, wordart.

Поряд з цим, план заходів щодо організації методичної роботи у ліцеї протягом 2019-2020 навчального року був виконаний не повністю у зв’язку з введенням  на території України карантинних заходів і переведення ліцею на дистанційну форму роботи. Зокрема, не пройшли всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи, предметні тижні, конкурс фахової майстерності з професії «Перукар».

У 2020-2021 навчальному році  колектив ліцею працював над поповненням та  оновленням  КМЗ предметів для проведення уроків теоретичного та виробничого навчання,  консультативних занять у групах, розробкою дидактичного  матеріалу.

У ІІ півріччі проводилася велика робота по відновленню автомобільного парку ліцею Відремонтовані автомобілі ЗИЛ-130, САЗ-35-07, трактори Т-150, МТЗ-80, ЕО – 2601, ЮМЗ.   

Незважаючи на введення карантинних заходів, педагогічний колектив забезпечив повне  виконання  робочих навчальних  планів та програм в тому числі проведення ДПА, ПКА, ДКА. Випускникам (грудень 2020р., січень 2021р.) вручені документи про освіту (дипломи та свідоцтва про повну загальну середню освіту).

В ліцеї постійно  проводилися виховні,   культурно – масові, спортивні  заходи.  Окрема увага приділяється підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з метою їх подальшої атестації; постійно  здійснювався контроль за організацією  навчально – виробничого, виховного  процесу,  контроль за станом  охорони  праці.

Всі педагогічні працівники на протязі навчального  року  працювали над   пошуками  найбільш  ефективних   і оптимальних методів  навчання з використанням мережі «Інтернет». Під час введення карантинних заходів педагогічні працівники  працювали за змішаною формою роботи, використовуючи дистанційні освітні платформи «Classroom», «Zoom», «Googlclass», «Класна оцінка». Спілкування також відбувалось в групах «Viber», «Instagram», «Messenger».

В основу виховної роботи закладу був покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з його інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

У Законі України «Про освіту» акцентується увага на  вихованні громадянина – патріота Вітчизни, який здатен до плідної  трудової діяльності, із вільними політичними поглядами;  на формування творчої особистості, свідомого ставлення до своїх обов’язків; виховання поваги до національних скарбів українського народу; вироблення навичок здорового способу життя.

В Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлені ряд завдань:

 • виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;
 • збереження повноцінного фізичного розвитку молоді;
 • запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин.

Таким чином,  головним завданням виховної роботи ліцею   є формування і розвиток свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.          У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив ліцею буде продовжувати  працювати над єдиною науково-методичною проблемою «Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності» та над третім її аспектом «Узагальнення досвіду реалізації та інноваційний потенціал компетентнісного підходу до навчання та виховання сучасного робітника».