Дуальна освіта

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

robochiy-navchlniy-plan

robochiy-navch-plan1

Виступ на педагогічній раді                                                             

24.02.2021 р.

 Якимчук О.Ю.

«Про впровадження елементів дуальної системи навчання»

У цьому  році ми розпочнемо впровадження елементів дуальної форми навчання.

Елементи дуальної форми навчання, практико -орієнтованого навчання, побудоване на підґрунті соціального партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки кваліфікованих робітників із обов’язковими періодами виробничого навчання й виробничої практики, що буде впроваджуватись на базі підприємства «УкрАгроКом» та передбачає зміцнення зв’язків навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів.

Мета впровадження елементів дуальної форми навчання – подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг та запитами роботодавців щодо структури навчально-виробничого процесу, змісту і обсягу навчальних планів і програм, якості підготовки робітничих кадрів, надання можливості мобільно реагувати на зміни виробничих технологій та модернізації змісту професійної освіти. При цьому будуть враховані вимоги даного підприємства, щодо  організації навчально-виробничого процесу.

Упровадження елементів дуальної форми навчання базується на поєднанні в навчальному процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в обсягах 30% (40%) теоретичних занять до 70% (60%) практичних занять. Виробниче навчання (крім початкових вправ) та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підприємства, що надає можливість учням одночасно з навчанням у  закладі опановувати обрану професію безпосередньо на виробництві.

Організація навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання базується на співпраці підприємства та закладу, що мають взаємні права і обов’язки, які регулюються тристороннім договором між підприємством, закладом та учнем.

Підприємство  на основі договору забезпечує організацію виробничого навчання та виробничої практики, навчально-виробничу базу (навчально-виробничі дільниці), закріплює майстрів-наставників за учнями на виробничих місцях, надає можливість учням та педагогічним працівникам опанувати сучасні виробничі технології, сприяє стажуванню учнів та педагогічних працівників навчального закладу, створює належні умови для роботи майстрів- наставників, бере активну участь у формуванні змісту навчальних програм та структури навчально-виробничого процесу, розробленні навчально-плануючої документації, здійсненні вихідного контролю знань та умінь учнів.

Навчальний заклад на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій розробляє навчальні плани та програми, використовуючи для оновлення змісту навчальних програм 20% варіативного компоненту змісту освіти, формує графік навчально-виробничого процесу із врахуванням потреб та виробничих інтересів підприємства. Навчання проводиться за робочими планами й програмами, погодженими з роботодавцями та затвердженими в установленому порядку.

Навчальний процес закладу  з елементами дуальної форми навчання включає три основних етапи:

  • опанування базовими знаннями, уміннями та навичками, що здобуваються в стінах навчального закладу на початку навчального процесу, та включає теоретичну підготовку та виробниче навчання у навчально-виробничих майстернях навчального закладу;
  • професійно-теоретична підготовка, яка здійснюється на базі навчального закладу на початку кожного кваліфікаційного рівня або навчального модуля з метою вивчення нових тем та програм;
  • професійно-практична підготовка, що проваджується в умовах виробництва та включає виробниче навчання й виробничу практику і забезпечує опанування учнями професійного компоненту змісту освіти.

Побудова графіку навчального процесу може бути багато варіативною та формувати навчальні компоненти у залежності від особливості діяльності підприємства, складності в опануванні професійних кваліфікацій.

Контроль за отриманими практичними знаннями та навичками здійснюється керівником практики, призначеним закладом, майстром виробничого навчання даної навчальної групи та майстром-наставником, закріпленим за учнем із числа кращих працівників-виробничників. За підсумками контролю виставляється оцінка, яка фіксується в журналі обліку виробничого  навчання. Підсумком професійно-практичної підготовки є захист звіту про проходження виробничої практики із наданням заповненого щоденника про проходження виробничої практики та виробничої характеристики (з підписами керівника та майстрів-наставників з виробництва).

       До рішення:

  1. Укласти договори з підприємством «УкрАгроКом» «Про дуальну систему навчання»

                                                             Відповідальний: заступник з НВР, ст. майстер

                                                             Термін виконання : до 15.03.2021 р.

2. Направити на стажування педагогічних працівників для ознайомлення з вимогами підприємства,  сучасними технологіями виробництва та внесення доповнень до робочої навчальної програми з професії (розряду).

                                                              Відповідальний: заступник з НВР, ст. майстер

                                                             Термін виконання : до 30.03.2021 р.

3. Вчасно реагувати на рекомендації й пропозиції підприємства-партнера щодо удосконалення форм і методів організації виробничого навчання та виробничої практики.

                                                              Відповідальний: заступник з НВР, ст. майстер

4. Ініціювати оновлення матеріально-технічної бази, технічного забезпечення навчально-виробничих дільниць та навчально-виробничих майстерень закладу, покращення соціально-побутових умов праці учнів та майстрів-наставників перед керівництвом підприємства.

                                                Відповідальний: директор, заступник з НВР, ст. майстер

              Термін виконання : до 30.03.2021 р.