Абітурієнту

До Олександрійського професійного аграрного ліцею  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства (що перебувають на території України на законних підставах) та мають повну чи базову загальну середню освіту.

Вступники до ліцею подають такі документи:

  • заяву на ім’я директора;
  • документ про освіту (оригінал);
  • паспорт (ксерокопія);
  • медична довідка Ф № 086-У на придатність до обраної професії;
  • ксерокопія паспорта одного з батьків з підписом «Копія вірна, підпис» 1,2,11 ст.;
  • ідентифікаційний код (ксерокопія);
  • карта щеплень (оригінал);
  • 6 фото 3х4 см.;
  • довідка про склад сім’ї .

Правила прийому до Олександрійського професійного аграрного ліцею на 2023 рік

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Олександрійського професійного аграрного ліцею (далі ліцей) на 2023 рік розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013  № 499 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014).

1.2. До Олександрійського професійного аграрного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. 

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до ліцею, за умови наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

– кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Олександрійського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та вебсайт навчального закладу opal.kr.ua

2.5. Прийом документів на навчання до ліцею у 2023/2024 навчальному році буде відбуватися з 1 травня по 31 серпня 2023 року за такими професіями

              На  базі    базової   середньої  освіти

№ п/пПрофесіяПлановий обсягОсвітньо-кваліфікацій-ний  рівеньТермін навчанняОбмеження за професією
1Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва; водій автотранспортних засобів    25 3 розряд категорії А1, А2, B1. Категорія «С»  3р. 3 міс.Вікові – не менше 18 років
2Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів; машиніст крана автомобільного   25  4  розряд 
категорія «С»
  3р. 3 міс. Вікові – не менше 18,5 років
3Перукар(перукар-модельєр); манікюрник.   25 1 класу
3 розряд
(І клас)
  3р. 5 міс. Вікові – не менше 16 років

На  базі  повної  загальної  середньої  освіти

№ п/пПрофесіяПлановий обсягОсвітньо-кваліфікацій-ний  рівеньТермін навчанняОбмеження за професією
1Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; водій автотранспортних засобів25категоріїА1, А2, В1  категорія «С» 1 р. 5 міс. Вікові – не менше 18 років

Зазначені  обмеження є  додатковими  до медичних показників щодо можливості вступника навчатися за певною професією.

2.6. Обсяги прийому можуть бути змінені в разі  зміни в установленому порядку показників регіонального замовлення.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Олександрійського професійного аграрного ліцею вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Олександрійського професійного аграрного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за документами про освіту. 

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів за додатковим графіком, затвердженим головою приймальної комісії.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до Олександрійського професійного аграрного ліцею поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора Олександрійського професійного аграрного ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального  замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за відповідністю правил прийому до Олександрійського професійного аграрного ліцею  Типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів України здійснює управління освіти, науки, молоді та спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації.